Zápis na budúci školský rok 2019-2020 bude prebiehať v mesiaci máj 2019.

 
Kritéria k príjmaniu detí do MŠ

 

Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

Deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku

Deti, ktorých bydlisko je v časti Juh 5 a Juh 6

Deti, ktorých súrodenci navštevujú MŠ a ZŠ

Deti mladšie ako tri roky, pokiaľ to dovolí kapacita MŠ

 

Informácie na tel. č.:  052/7731251, 0910890469