Školné a stravné

 

Od 1. januára 2013 nadobúda účinnosť Všeobecné záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov, alebo nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad.

Úhrada školného: 

za dieťa od troch rokov veku:          18,- €,

za dieťa ktoré nedovŕšilo 3 roky:      60,- €,

uhradiť trvalým príkazom, alebo poštovou poukážkou tak, aby bol prevod uskutočnený od 1. do 10. dňa v mesiaci

číslo účtu:                     SK88 0200 0000 0016 6186 0854

variabilný symbol:                                  3

konštantný symbol:                           0308

do poznámky, alebo správy pre adresáta: priezvisko a meno dieťaťa – MŠT

Školné neuhrádzajú deti pred vstupom do ZŠ

Úhrada stravného – 24,40 €, Uhradiť trvalým príkazom, alebo poštovou poukážkou tak, aby bol prevod uskutočnený vždy do 15 dňa predchádzajúceho mesiaca (napr. stravné za október 2017 uhradiť do 15 septembra 2017)

Číslo účtu:                    SK93 0200 0000 3500 1723 6562                                

Konštantný symbol:                           0308

Do poznámky, alebo správy pre adresáta:  Priezvisko a meno dieťaťa –

V prípade, že mesačný príspevok , ako aj úhradu nákladov  za stravovanie rodič neuhradí najneskoršie do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý mala byť úhrada vykonaná, môže riaditeľka ZŠsMŠ po písomnom upozornení  v súlade s § 15 ods. 4 písmeno c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.