O Nás

  • Sme 5 triedna materská škola, ponúkame variabilnú  starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov, vrátane detí s odloženou  povinnou školskou dochádzkou a detí so špeciálno-pedagogickými potrebami. Poskytujeme adaptačný  pobyt, ak o to požiadajú rodičia.

  • V materskej škole vytvárame vo výchovno-vzdelávacom procese podmienky, ktoré umožňujú deťom aktívne učenie hrou v ktorej dominuje zážitkové učenie. V 5 triedach je dobrá klíma a bezpečie, estetické a podnetné prostredie je prispôsobené deťom pričom realizujeme náš Školský vzdelávací program „HRAVO - ZDRAVO“ Deti sa môžu učiť to čo ich zaujíma, môžu využívať vlastné skúsenosti, to čo sa učia je primerané k ich úrovni poznania, majú dostatok pomôcok. Realizácia celého edukačného procesu je zaujímavá a príťažlivá. K podmienkam sa samozrejme radia aj pravidlá samého učenia sa. Deti sa môžu pýtať, môžu vyjadrovať nespokojnosť bez obavy z ohrozenia, dostávajú šancu, aby boli úspešné, dôverujeme im, že to dokážu, môžu byť tvorivé, učiť sa s kamarátmi. Za svoju prácu a učenie sú ocenené. Medzi učiteľkami a deťmi je veľká dôvera.