ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

13.03.2018 13:06
ZÁPIS   DETÍ    DO    MATERSKEJ    ŠKOLY   TAJOVSKÉHO
 
bude prebiehať od 30. apríla  do 31. mája 2018,
 pričom ťažiskové obdobie je od 2. do 12. mája 2018
 
 
Naša MŠ poskytuje variabilnú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov:
 • Škola zameraná na zdravý životný štýl – HRAVO - ZDRAVO
 • Popoludnia s rodičmi
 • Oboznamovanie s anglickým jazykom
 • Diskusné kluby
 • Zaujímavé akcie pre deti a rodičov v prírode
 • Športové a súťaživé hry
 • Plavecký výcvik
 • Lyžiarsky výcvik
 • Korčuľovanie detí pri Aréne
 • Možnosť výberu krúžkov
 
Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ si vyzdvihnite v materskej škole u zástupkyne riaditeľky ZŠ s MŠ, alebo stiahnete  na www.mstajovskeho.sk
a po vyplnení a potvrdení detskou lekárkou o zdravotnom stave dieťaťa doručte späť do MŠ
 
Kritéria k príjmaniu detí do MŠ
 1. Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou školskou dochádzkou
 2. Deti, ktorých bydlisko je v časti Juh 5 a Juh 6
(obvod ZŠ Tajovského)
 1. Deti, ktorých súrodenci navštevujú MŠ a ZŠ
 2. Ostatné deti pokiaľ to dovolí kapacita MŠ
 
 
Informácie na tel. č.:  052/7731251, 0910890469