OZNAN ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

19.12.2018 19:42

Vážení rodičia predškolákov,

Rada by som Vás informovala, že v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.  

Všetky pravidlá a informácie sú uvedené v Doplnení prihlášky na stravu a v Súhlase dotknutej osoby, ktorú Vás žiadam podpísať a vrátiť.

 

Zdôraznila by som však nasledujúce informácie:

  • Neodhlásenú stravu musí zákonný zástupca uhradiť v plnej sume.
  • Odhlasovanie dieťaťa bude od 01.01.2019 možné už len v písomnej forme (e-mail, sms, osobne v kancelárii vedúcej ŠJ).
  • Na úhradu neodobranej stravy je zákonný zástupca dieťaťa povinný vložiť na účet školskej jedálne „depozit“ v hodnote 25,- €.
  • Od 02.01. 2019 do 08.01.2019 je potrebné na účet školskej jedálne vložiť aj 12,- € poplatok (2,- mesačne za obdobie január až jún 2019) Výška poplatku je určená podľa platného VZN mesta Poprad č. 320/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov.
  • Pokiaľ zákonný zástupca nevloží depozit a poplatok na čiastočnú úhradu režijných nákladov, nie je možné poskytnúť dieťaťu štátom dotovanú stravu.

Väčšina detí má na svojom konte sumu väčšiu ako 25,-€, takže Vás chcem poprosiť, aby ste od januára 2019 zrušili trvalé príkazy na úhradu stravy a v januári 2019 (najneskôr do 08.01.2019) jednorázovo vložili poplatok 12,- €. Po započítaní týchto dvoch súm (25,-€ a 12,-€) vrátim všetky preplatky na Vaše účty začiatkom januára 2019.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte na tel.: 0905 189 260

 

Želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom roku.

 

                                                                 Bc. Sylvia Lešková

                                                                 Vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ Tajovského Poprad