História materskej školy

V apríli 1984 ožilo naše zariadenie Jasle – materská škola detskou vravou, smiechom, ale i plačom. Druhý domov si tu našlo päťdesiat detí v detských jasliach a 135 detí v materskej škole.

        V ďalších rokoch  pribudli ešte dve triedy, z ktorých jedna  bola zameraná ako jediná v podtatranskom regióne na prácu so zrakovo postihnutými deťmi. 

        Už od začiatku svojej existencie si naše zariadenie budovalo dobré meno nielen v povedomí popradskej verejnosti, ale dobrú úroveň skonštatovali aj delegácie z Nemecka a družobného mesta z Čiech – Ústi nad Orlici, ktoré  naše zariadenie navštívili.

        Na konci 90-tych rokov postupne dochádza k útlmu v prevádzke detských jaslí  a nárastu počtu tried materskej školy. V roku 1990 odchádza na metodické oddelenie odboru školstva prvá riaditeľka MŠ Emília Barilová a na jej miesto nastupuje  Eva Hešová.

Je to obdobie, kedy sa aktívnejšie začala rozvíjať spolupráca školy s rodičmi, čo sa prejavilo na celom rade úspešných podujatí, na ktorých mali bezprostrednú účasť práve rodičia – vznikol športový klub Lienka, zameraný na cvičenie rodičov s deťmi,  organizovali sa predajné burzy ošatenia, hračiek a športových potrieb s cieľom vylepšenia materiálneho vybavenia, neoceniteľnú pomoc rodičia preukázali aj pri skrášľovaní areálu MŠ.

        V roku 1993 boli zrušené detské jasle a vzniklo  šesť tried s deťmi od 2 do 6 rokov. Novým fenoménom v práci MŠ od roku 1995 bolo zavedenie oboznamovania detí s anglickým a nemeckým jazykom a krúžkov (tanečný, dramatický, výtvarný). Škola sa v tomto roku predstavila aj v projekte Škola podporujúca zdravie, s realizáciou ktorého úspešne pokračujeme aj v súčasnosti.

                V roku 2005 bol z dôvodu nižšieho počtu detí a úsporných dôvodov materskej škole odobraný jeden pavilón – dve triedy. Museli sme zrušiť našu telocvičňu a v týchto priestoroch vytvoriť piatu triedu MŠ. Zároveň sme sa spojili so Základnou školou Tajovského, čím vzniklo nové zariadenie Základná škola s materskou školou.